VH-online slider

Binnenkort is Vera elke week live beschikbaar!

 • Live stream

  Een live online sessie met Vera waar je ook vragen kunt stellen middels een chatfunctie

 • Oefeningen

  Speciaal opgenomen oefeningen en wakkere meditaties voor integratie in je dagelijks leven

 • Community

  Ruimte om je ervaringen te delen met andere leden

Coming Soon Vera is live available! Every week!

 • Live stream

  Every Friday there will be a live session with Vera in which you can ask her all your life questions through the chat.

 • Exercises

  Specially recorded exercises and awake meditations for integration into your everyday life

 • Community

  Room to share your experience with other members

“Transform from surviving to thriving by living your fullest potential”

 - Vera Helleman 

Velen van ons leven in de greep van destructieve gedachten, dwangmatige gedragspatronen, angst, twijfel en zelfafwijzing. Onmachtig hieruit te komen en innerlijke rust ofgeluk te vinden. Anderen hebben al veel overwonnen, maar verlangen naar dat laatste stukje… die stap naar het echt leven van het leven waarvoor je geboren bent.

Het bewustzijn spreekuur is speciaal hiervoor gecreëerd. Hier vind je de structurele begeleiding, nieuwe input, gelegenheid tot vragen stellen en gelijkgestemden om je ervaringen mee te delen.

Ontwaken in een nieuw bewustzijnsperspectief zal je leren de dingen anders te ervaren dan je altijd deed. Het zal je helpen af te stemmen op je innerlijke flow en daarmee creativiteit opwekken. Je relaties nieuwe impuls geven en je hart openen daar waar het zich eerder moest sluiten om te beschermen. Het zal je rust brengen en helderheid in situaties die voorheen lastig waren. Maar het zal je ook terug in verbinding brengen met de wereld om je heen en jou onderdeel daarvan maken op een manier die zowel jou als de wereld zullen voeden.

Many of us live in the throes of destructive thoughts, compulsive behavior patterns, fear, doubt, and self-rejection. Powerless to get out of here and find inner peace or happiness. Others have already overcome a lot, but long for that last bit… that step towards really living the life you were born for.

The consciousness consultation hours have been specially created for this purpose. Here you will find structural guidance, new input, the opportunity to ask questions and like-minded people to share your experiences with.

Awakening to a new consciousness perspective will teach you to experience things differently than you used to. It will help you tune into your inner flow and thus spark creativity. Give your relationships new impetus and open your heart where it previously had to close to protect. It will bring you peace and clarity in situations that were previously difficult. But it will also reconnect you with the world around you and make you a part of it in a way that will feed both you and the world.

What you will learn

 • Je geest openen

  Uit de greep komen van destructieve gedachten en je geest openen voor het hier en nu.

 • Bewust zijn

  Je menselijkheid gaan begrijpen en bewust het roer van je leven in eigen hand nemen.

 • Je zielenpad volgen

  Je hart openen en leren leven in afstemming met je essentie.

 • Groeien

  Het eenheidsveld van je eigen projecties zien en de potentie ontdekken van deze creatieve werkelijkheid.

 • Het leven omarmen

  De overvloed ontdekken waarin je altijd al leefde en zien dat alles wat je nodig hebt altijd aanwezig is.

 • Gelukkig zijn

  Meedijnen op de synchorniciteit van het leven en je laten verwonderen door de magie.

 • Opening your mind

  Getting out of the clutches of destructive thoughts and opening your mind to the here and now.

 • Consciousness being

  Come to understand your humanity and consciously take the helm of your life into your own hands.

 • Following your soul purpose

  Open your heart and learn to live in alignment with your essence.

 • Grow

  Seeing the unity field of your own projections and discovering the potential of this creative reality.

 • Embracing Life

  Discovering the abundance you've always lived in and seeing that everything you need is always present.

 • Being happy

  Join in on the synchronicity of life and be amazed by the magic.

INTEGREREN IN JE DAGELIJKS LEVEN

We zijn niet op zoek naar incidentele piekervaringen. Wat we willen is een permanente verschuiving naar een nieuw bewustzijnsperspectief. Wakker aanwezig in het NU en in overgave aan wat er door jou heen geleefd wil worden… verdiept wil worden… ontwikkeld wil worden.

Dit spreekuur is in het leven geroepen om een ieder individueel en als groep in dat proces te begeleiden.

 

INTEGRATING INTO YOUR DAILY LIFE

We are not looking for incidental peak experiences. What we want is a permanent shift to a new consciousness perspective. Awake present in the NOW and surrendered to what wants to be lived through you… wants to be deepened… wants to be developed.

This consultation hour has been created to guide everyone individually and as a group in that process.

What people say

“Ik kan rustig stellen nog nooit iemand te hebben ontmoet die deze ‘moeilijke’ materie zo eenvoudig, duidelijk en helder weet uit te leggen!”

"I can honestly say that I have never met anyone who knows how to explain this 'difficult' matter so simply, brightly and clearly!"

"De schoonheid en kracht van de didactiek van Vera zit hem in haar vermogen de werkelijkheid te vereenvoudigen zonder de verbinding met de diepe waarheid geweld aan te doen."

"13 Minutes with Vera (I recorded the conversation I had with her) has changed my entire life. I was shocked, but I now see life in a more colorful way.... and my son likes me again."

Vera Helleman

Wie is Vera?

Vera Helleman is auteur van de bestseller 'Moeiteloos jeZelf zijn', ontwikkelaar van de EmotieCoach methode en heeft al meer dan 12 jaar ervaring als spiritueel leraar.

Inzicht in de duale én tegelijk non-dualiteit realiteit is de basis van Vera's werk en maakt dat wat zij overdraagt zo consistent en effectief is. Met haar paranormale vermogens kan zij diepgaande informatie downloaden en intunen in wat jij nodig hebt.

Who is Vera?

Vera Helleman is the author of the bestseller 'Effortlessly being yourself', developer of the EmotionCoach method and has more than 12 years of experience as a spiritual teacher.

Insight into the dual and at the same time non-duality reality is the basis of Vera's work and makes what she conveys so consistent and effective. With her psychic abilities she can download in-depth information and tune into what you need.

Scroll naar boven